Bằng việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về nguy cơ và lợi ích của các sản phẩm trong danh mục, chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hợp lý trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

As the trusted authority on the risks and benefits of the products in our portfolio, we empower healthcare decisions regarding their safe and appropriate use.

Chúng tôi giúp bệnh nhân và người chăm sóc sử dụng đúng đắn thuốc của Pfizer.
We help patients and caregivers make informed decisions about Pfizer medications.

Thông tin hữu ích cho bệnh nhân và người chăm sóc tại Việt Nam.
Helpful information for Vietnamese patients and caregivers.

*Câu hỏi của bạn sẽ được chúng tôi xử lý trong giờ làm việc Bấm vào Đây

*The submission will be reviewed during our standard business hours. Click Here

Liên hệ Bộ phận An toàn thuốc của Pfizer qua địa chỉ email [email protected] để báo cáo biến cố bất lợi

Contact Pfizer Safety via email at [email protected] to report adverse event.

Nếu bạn có câu hỏi chung (không liên quan đến y khoa hoặc không liên quan đến sản phẩm) về Pfizer, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trang web Pfizer Việt Nam. Bấm vào đây.

 

If you have general question (non-medical or non-product related) for Pfizer, please contact us at Pfizer Vietnam website. Click here