Về Chúng tôi

Bằng việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về nguy cơ và lợi ích của các sản phẩm trong danh mục, chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hợp lý trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân

About Us

As the trusted authority on the risks and benefits of the products in our portfolio, we empower healthcare decisions regarding their safe and appropriate use.

HCP Tablet

Chúng tôi là ai

Chúng tôi tương tác trực tiếp với Nhân viên y tế, bệnh nhân và người chăm sóc.

Chúng tôi là một Tổ chức Toàn cầu cung cấp 'Tiếng nói chung về y khoa' với thông tin y khoa nhất quán và có chất lượng cao.

Chúng tôi là các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe hoặc được đào tạo khoa học liên quan và luôn cập nhật chuyên môn về sản phẩm.

Who We Are

We interact directly with healthcare professionals, patients and caregivers.

We are a Global Organization that provides 'One Medical Voice' with high quality and consistent medical information.

We are professionals with healthcare degrees or relevant scientific training and maintain product expertise.

Chúng tôi hoạt động như thế nào

Phản hồi các yêu cầu về thông tin y khoa bởi bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên y tế

 • Cung cấp thông tin khoa học và lâm sàng chính xác, khách quan và kịp thời cho nhân viên y tế
 • Cung cấp thông tin sản phẩm cho bệnh nhân và người chăm sóc
 • What We Do

  Respond to unsolicited medical information requests from patients, caregivers and a diverse set of healthcare professionals

  • Provide accurate and balanced clinical and scientific information in a timely manner to healthcare professionals
  • Deliver product information to patients and caregivers

  HCP literature

  Xây dựng và quản lý nội dung khoa học

 • Nội dung dựa trên bằng chứng và chính xác, khách quan về mặt khoa học, không gây hiểu lầm và không nhằm mục đích quảng cáo
 • Nội dung khoa học được đánh giá nội bộ một cách nghiêm ngặt và được cập nhật thường xuyên để phản ánh thông tin mới
 • Create and manage scientific content

  • Content is evidence-based and accurate, scientifically balanced, non-misleading and non-promotional
  • Scientific content undergoes rigorous internal medical review and is updated regularly to reflect new information

  Molecules

  Tiên phong trong cộng đồng Thông tin Y khoa

 • Cung cấp Thông tin Y khoa theo những cách đổi mới khác nhau vì lợi ích của bệnh nhân và nhân viên y tế
   
 • Leader within the Medical Information community

  • Delivering Medical Information in innovative ways for the benefit of patients and healthcare providers


  HCP Lab